Pozytywna decyzja w sprawie wykonania budżetu Gminy Milicz w 2020 r. - Miliczinfo.pl

Pozytywna decyzja w sprawie wykonania budżetu Gminy Milicz w 2020 r.

Pomimo trudnego roku związanego z pandemią, realizacji wielu inwestycji oraz wydatków na walkę z Covid-19 udało się uzyskać pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z budżetu za 2020 r.
pixabay.com

Sprawozdanie finansowe jednostka samorządu przekazuje organowi stanowiącemu do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Taka praktyka, podparta przepisami ustawy o finansach publicznych tworzy ramy instytucjonalne i czasowe procedury, której celem jest zatwierdzenie wykonania budżetu.

Gmina Milicz przedłożyła taki dokument już 19 kwietnia. O decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu poinformował burmistrz na swoim Facebooku:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Pozytywnie, bez…

Posted by Piotr Lech on Tuesday, May 4, 2021

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przy analizie formalno-prawnej i merytorycznej wzięła pod uwagę m.in. wykonane dochody, wydatki, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, deficyt budżetowy, spłaty zobowiązań z lat ubiegłych.

Komisja wydała opinię na podstawie analizy danych liczbowych dotyczących gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania ujętych w sprawozdaniach budżetowych i w zakresie operacji finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., a także w dokumentach dotyczących rocznego wykonania budżetu Gminy Milicz za 2020 r.

>