Wójt Gminy Krośnice ogłosił konkurs ofert na zadanie społeczne - Miliczinfo.pl

Wójt Gminy Krośnice ogłosił konkurs ofert na zadanie społeczne

Wójt Gminy Krośnice ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.
Konkurs Krośnice
pixabay.com

Otwarty konkurs ofert to sposób na wybranie organizacji, która otrzyma od władz publicznych dotację na realizacje konkretnych zadań. Inicjatywy zaprezentowane przez Gminę Krośnice dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców i dbania o ich zdrowy styl życia.

Wnioski można składać do 15 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Krośnice do godziny 15:15. W przypadku przesłania oferty pocztą, o zakwalifikowaniu inicjatywy będzie decydowała data wpływu kompletu dokumentów do Urzędu Gminy w Krośnicach, a nie data stempla pocztowego.

Zadania objęte konkursem:

“Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu seniorskiego dla mieszkańców gminy Krośnice”.

Na realizację pierwszego zadania wyznaczono środki w wysokości 30 000 zł. Obejmują one aktywności takie jak: organizacja zajęć sportowych oraz przeprowadzanie systematycznych treningów, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, a także organizacja i udział w rozrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez odpowiednich związków sportowych w sportach seniorskich.

Zgodnie z założeniami konkursu, termin realizacji zadania został wyznaczony na 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

“Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Krośnice”.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 70 000 zł. Założenia konkursu przewidują aktywności takie jak: organizacja zajęć sportowych oraz przeprowadzanie systematycznych treningów, organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, organizacja i udział w wydarzeniach sportowych zgodnie z kalendarzem zawodów odpowiednich związków sportowych dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania wyznaczono termin od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Kryteria brane pod uwagę

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę aspekt formalny oraz merytoryczny.

Kwestie formalne dotyczą złożenia oferty we wskazanym terminie oraz przez uprawnioną do tego osobę. Formularz musi zostać prawidłowo wypełniony wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a zadanie wskazane w ofercie musi wpisywać się w określone zadanie publiczne. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych, oferent zostanie powiadomiony o tym telefonicznie i drogą elektroniczną. Ma on możliwość w ciągu 2 dni roboczych uzupełnienia dokumentacji.

Kwestie merytoryczne obejmują m.in.: ocenę znaczenia oferty dla społeczności lokalnej, spójności celu realizacji zadania wraz z planem i harmonogramem działań, kalkulacji kosztów realizacji inwestycji, udział środków własnych oraz z innych źródeł, a także sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.