Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawickiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz - Miliczinfo.pl

Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawickiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz

Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawieckiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz. Sprawdź szczegóły.
Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawickiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz
Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawickiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz, fot. facebook.com/piotrlech

Wczoraj, 8 listopada burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech wezwał premiera Mateusza Morawieckiego do zapłaty 7 milionów złotych na rzecz Gminy Milicz. Sprawdź szczegóły wezwania oraz jego uzasadnienie.

Burmistrz Piotr Lech wzywa premiera Morawickiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz

Burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech wezwał premiera Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego do zapłaty 7 mln zł na rzecz Gminy Milicz. Pismo zostało złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Burmistrz Piotr Lech domaga się zapłaty 7 mln zł na rzecz Gmin Milicz w terminie 14 dni. Gdy tak się nie stanie, oznajmił, że skieruje sprawę na drogę sądową.

Przypominamy, że Gmina Milicz złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Pierwszy wniosek złożony był na kwotę 5 mln zł, a drugi na kwotę 2 mln zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu w trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ”mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne”.

Mimo, że na terenie Gminy Milicz funkcjonowały dwa przedsiębiorstwa: Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Miliczu oraz Państwowe Gospodarstwo Rolne Gądkowice, żaden z wniosków złożonych w ramach III edycji nie uzyskał dofinansowania.

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj wszczynamy postępowanie, mające naprawić szkody finansowe, wyrządzone Gminie Milicz, poprzez nieprzyznanie środków na rewitalizację terenów po byłych PGR.

Złożyłem w KPRM wezwanie do zapłaty 7 mln złotych w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Piotr Lech, źródło: facebook

Treść uzasadnienia wezwania do zapłaty:

Gmina Milicza złożyła wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach trzech edycji Programu Inwestycji Strategicznych (dalej: Program), powołanego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie Gmina Milicz złożyła 8 wniosków (3 w ramach I edycji, 3 w ramach II edycji i 2 w ramach III edycji). W III edycji programu wnioskodawca złożył dwa wnioski o dofinansowanie, pierwszy o numerze Edycja 3PGR/2021/1151/PolskiLad na kwotę 5 000 000,00 zł, a drugi Edycja 3PGR/2021/4115/PolskiLad na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 0/100).

Żaden z wniosków złożonych w ramach III edycji nie uzyskał dofinansowania pomimo, iż Gmina Milicz jest jedną z gmin w której jest jeden z najwyższych współczynników powierzchni gruntów, które były w posiadaniu PGR w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów. Na terenie Gminy Milicz funkcjonowały bowiem dwa przedsiębiorstwa: Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Miliczu (jeden z największych zakładów na terenie byłego województwa wrocławskiego), jak również Państwowe Gospodarstwo Rolne Gądkowice. Łącznie na 82 miejscowości Gminy Milicz około połowa to miejscowości w których działały (były zlokalizowane) zakłady Państwowych Gospodarstw Rolnych (vide: Opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 10 października 2021 r.). Największa liczba gospodarstw rolnych występowała na ziemiach zachodniej i północnej (tzw. ziemie odzyskane), a więc na obszarze na którym zlokalizowana jest Gmina Milicz – vide mapa określająca zagęszczenie gospodarstw PGR na terenie kraju. Gmina Milicz jest również gminą w której na skutek likwidacji PGR wystąpił jeden z najgłębszych w kraju efektów społecznych ww. decyzji skutkiem czego doszło do wykluczenia społecznego wielu byłych pracowników PGR i ich rodzin.

Zgodnie z zapisami regulaminu w trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Podstawowym celem tego działania (III edycji „Polskiego Ładu”) było wsparcie zrównoważonego rozwoju (informacja zawarta na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/ oraz w treści §3 ust. 2 pkt 37 uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w treści po zmianie ww. uchwały dokonanej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.). Podstawową zasadą polityki zrównoważonego rozwoju jest przyznawanie środków / dotacji / pomocy na rzecz podmiotów u których dane negatywne zjawisko, którego skutki zamierza się zniwelować (zrównoważyć) występuje najszerzej. Bez wątpienia mając na uwadze wskazany cel i przedstawione dane, Gmina Milicz, jako gmina w której w około połowie miejscowości występowały zakłady PGR powinna była zostać objęta wsparciem. Z nieznanych powodów tak się jednak nie stało. Złożone przez Gminę Milicz wnioski o dofinansowanie powinny zostać przyjęte do realizacji (dofinansowania), a odmowa ich przyznania nie ma żadnej podstawy prawnej, ani faktycznej. Decyzja o braku przyznania wsparcia jest błędna i tym bardziej dziwi, albowiem wsparcie otrzymały gminy u których problem objęty wsparciem w ramach III edycji „Polskiego Ładu” występował, czy występuje jedynie marginalnie.

Nie sposób zgodzić się również z procedurą (a właściwie jej brakiem), przyznawania środków w ramach niniejszego programu. Brak było szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania, wag punktowych dla danych kryteriów, określenia priorytetów, co praktycznie oznacza, iż wnioski te nie podlegały obiektywnej ocenie, lecz ocena była dowolna i arbitralna, czym w naszej ocenie naruszone zostały zasady efektywności wykorzystania środków publicznych, gospodarności, celowości. Do tej pory nie znamy powodów nie przyjęcia do realizacji złożonych przez Gminę Milicz wniosków, jak również powodów dla których przyznano dofinansowanie innym gminom, pomimo kierowania w tym zakresie do Państwa szczegółowych zapytań. W konsekwencji powyższego Gmina Milicz (w której dany problem jest największy) nie otrzymała (pomimo spełniania warunków) środków publicznych na likwidację skutków działalności, czy likwidacji PGR. Podnieść należy, iż brak procedury odwoławczej, jak również niejasne zasady dystrybucji środków publicznych skutkują również m.in. naruszeniem Konstytucyjnej zasady Demokratycznego Państwa Prawa (naruszenie art. 2 Konstytucji), jak również zasady równości (art. 32 Konstytucji).

Dochodzona niniejszym wezwaniem kwota stanowi kwotę dofinansowania o jaką wnioskowała Gmina Milicz, wnioskiem o numerze Edycja 3PGR/2021/1151/PolskiLad (kwota 5 000 000,00 zł) oraz wnioskiem o numerze 3PGR/2021/4115/PolskiLad (kwota 2 000 000,00 zł) w ramach trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Brak przyznania dofinansowania stanowi szkodę (utraconą korzyść – „lucrum cessans”) jaką Gmina Milicz poniosła na skutek działania Prezesa Rady Ministrów, który dokonał w sposób nieprawidłowy dystrybucji tychże środków, nie przyznając ich Gminie Milicz.

Mając na uwadze powyższe niniejsze wezwanie jest zasadne i konieczne.

Burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech

Źródło: Media

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *